GDPR политика

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

 1. Кои сме ние?

„ПРОМОТЕХ ВАРНА“ ЕООД със седалище в гр. Варна, ул. Фернандес де Кирос, 3, сме администратор на лични данни и се придържаме към принципите на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR) и местното законодателство. Ние се стремим да Ви осигурим максимална прозрачност за това защо са ни нужни Вашите данни и как ги съхраняваме.

„ПРОМОТЕХ ВАРНА“ ЕООД  зачита правото на лична неприкосновеност на всички физически лица. Независимо дали сте покупател или възложител на услугите, които предлагаме, или само се ползвате от тях, Вие попадате под закрилата на тази Политика за поверителност. Тя предоставя информация за начина, по който „ПРОМОТЕХ ВАРНА“ ЕООД обработва Вашите лични данни, независимо дали сте наш клиент, потребител на нашите уебсайтове или контрагент.

 

 1. Как да се свържете с нас?

Ако имате въпроси относно тази Политика, искате да упражните някое от Вашите права, или подозирате, че Вашите лични данни може да се обработват в нарушение на закона или Вашите желания, можете да се свържете с нас на следните контакти:

„ПРОМОТЕХ ВАРНА“ ЕООД

Ул. Фернандес де Кирос,3

Варна

България

Телефон: 0892012055

Електронна поща: promotehvarna@gmal.com

 

 1. Каква информация събираме за Вас?

„ПРОМОТЕХ ВАРНА“ ЕООД обработваме основно лични данни, които Вие като наш клиент ни предоставяте доброволно в хода на бизнес отношенията ни, или като се регистрирате на някой от нашите уебсайтове. Също така можем да получим и информация, съдържаща Вашите лични данни, и от нашите бизнес партньори във веригата на доставки или от публични регистри.

 

Личните данни, които събираме за Вас са:

 • Име, фамилия, телефон, електронна поща, адрес на доставка на стоки и услуги – при офериране и изпълнение на услугите;
 • Име и адресът на доставка на стоки и услуги – при комуникация по телефон;
 • Име, фамилия, електронна поща и адресът на доставка на стоки и услуги – при регистрация на онлайн магазини на уебсайт https://labeq.biz
 • Име и електронна поща при попълване на контактната ни форма на уебсайт https://labeq.biz
 • Електронна поща – когато изпращате запитване за услуга през уебсайта ни, при абонамент за блога ни, и като контакт за получаване на промоционални и информационни материали;

 

Без да ни предоставите описаните лични данни, ние няма да можем да изпълним услугите, които очаквате от нас.

 

 

 1. Защо са ни нужни Вашите данни?

 

„ПРОМОТЕХ ВАРНА“ ЕООД обработваме Вашите лични данни единствено за следните цели:

Продажба и монтаж, обслужване на запитвания и оферти за предоставяните от дружеството услуги или за доставки на стоки, както и отношенията, които възникват по този повод;

 

В тези случаи, ние обработваме Вашите личните данни за изпълнение на договор за предоставяне на услуга, както и за предприемане на стъпки по сключването на такъв договор, съгласно чл. 6, ал.1 б. b) от Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Другите цели, за които обработваме Вашите данни са:

 1. Предоставяне на маркетингови и рекламни материали, промоционални предложения;
 2. Административни и статистически цели като бизнес изследвания и проучвания относно клиентското обслужване.

 

В тези случаи обработваме Вашите данните на основание Вашето предварително съгласие, което можете да оттеглите по всяко време като натиснете бутона за отписване, разположен в края на полученото електронно съобщение.

 

 1. Какво правим със събраните лични данни?

„ПРОМОТЕХ ВАРНА“ ЕООД обработва личните Ви данни чрез електронни средства за записване и съхраняване на информация или чрез поддържане на хартиен носител. Всички електронни и хартиени носители, съдържащи лични данни са защитени със съответните организационни и технически мерки според изискванията за предотвратяване на случайно или умишлено унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

 

Вашите лични данни в електронна форма се съхраняват от „ПРОМОТЕХ ВАРНА“ ЕООД на територията на Република България на сървъри с ограничен достъп, разположени в охраняеми обекти, чиито мерки за сигурност подлежат на текуща проверка. Сървърите са защитени с антивирусен софтуер, firewall и други.

 

„ПРОМОТЕХ ВАРНА“ ЕООД съхранява Ваши лични данни в електронна форма и на облачни системи нa надеждни доставчици. Сървърите на тези компании могат да бъдат разположени, в рамките на ЕС , в държави за които има Решение за на Eвропейската комисия относно адекватното ниво на защитата, но и в държави за които, няма такова решение. Гаранциите за Вашата защита в последния случай са осигурени съобразно обвързващи фирмени правила на тези компании. Ако желаете да разберете при кои доставчици се съхраняват Ваши данни, можете да се възползвате от правото си по точка 2 от частта „Какви са Вашите права“.

 

Във връзка с изпълнението на договорите за услугата, „ПРОМОТЕХ ВАРНА“ ЕООД предоставя Ваши лични данни на трети лица. Те могат да бъдат  изпълнители и партньори от Република България. В последния случай, „ПРОМОТЕХ ВАРНА“ ЕООД има ангажимент да предоставя данните Ви само на лица, обвързани с договори.

 

При определени случаи може да възникне задължение да предоставим информация на компетентните държавни органи, с което по закон сме длъжни да се съобразим

 

Ние не предоставяме Вашата информация на трети лица, за да бъде използвана от тях за маркетингови цели.

 

 

 1. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

6.1 Администраторът на лични данни ще съхранява вашите лични данни не повече от определените в националното и международно право срокове.

6.2. Сроковете за съхранение на личните данни според националното законодателство се определят както следва:

Закон за счетоводството:

 • счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
 • всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс:

 • документи за данъчно-осигурителен контрол – 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;
 • всички останали носители – 5 години.

Закон за мерките срещу изпирането на пари – 5 години за изготвени по реда на този закон и правилника за прилагането му документи, данни и информация.

6.3. Администраторът може да съхранява личните данни и за по-дълъг период, ако е получил вашето изрично съгласие за това, като целта на съхраняването ще бъде вашето по-лесно и бързо обслужване в офисите на нашата компания, при приемане и/или адресиране на пратката. Така ще отпадне допълнителното време за цялостното въвеждане на лични данни всеки път, когато използвате нашите услуги.

6.4. Критерии, използвани за определяне срока са съхранение на данните

Когато срокът за съхранение на личните данни не може да бъде предварително определен, администраторът ще прилага индивидуални критерии за определянето му.

Такъв критерий е законодателството на страна в Европейския съюз или трета страна. Например ако вашата пратка, съответно вашите лични данни, са получени/изпратени в/от страна, различна от Република България, то те са обвързани със сроковете за съхранение на данни и документи на съответната държава.

 1. Какви са Вашите права?
 • Да бъдете информирани във връзка с обработването на личните Ви данни;
 • Да искате достъп до тях;
 • Да искате коригирането им, ако са неточни;
 • Да искате заличаването им;
 • Да искате блокирането им (ограничаване на обработването им);
 • Да искате да прехвърлим личните Ви данни на друго лице;
 • Да възразите срещу обработването на Ваши лични данни;

 

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас:

 

„ПРОМОТЕХ ВАРНА“ ЕООД

Ул. Фернандес де Кирос, 3

Варна

България

Телефон: 0892012055

Електронна поща: prmotehvarna@gmail.com

 

 

 

Ако считате, че Вашите права във връзка със защитата на лични данни са нарушени, имате право да сезирате компетентния съд, както и Комисията за защита на личните данни на адрес София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg